Αναζήτηση
logo
 • Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
 • Γενικός Γραμματέας
 • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
  • Τμήμα Πολεοδομίας
  • Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
 • Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
  • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
  • Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
   • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
 • Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
  • Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. ΑνάβραςΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. ΠτελεούΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Σούρπης