Αναζήτηση
logo
Επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια μεταχειρισμένων ενός απορριμματοφόρου με σύστημα πρέσας και ενός καλαθοφόρου»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.

4412/2016, για την «Προμήθεια μεταχειρισμένων ενός απορριμματοφόρου με σύστημα πρέσας και ενός καλαθοφόρου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ.

14/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (86.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ