Αναζήτηση
logo
Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού (Γ.Σ.Α.) ιδρύθηκε το 1929 με την αριθμ. 537/1929 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.
Σκοπός του συλλόγου είναι

 

α) η ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού στην υπηρεσία του λαού
β) η πολιτιστική αναβάθμιση των μελών αλλά και των κατοίκων του Αλμυρού και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ανάπτυξη κοινωνικής αγωνιστικής συνείδησης
γ) η δημιουργία μεταξύ των μελών πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας με βάση την δημοκρατική ιδεολογία, την ελευθερία και τον αλληλοσεβασμό.

 

Ο σύλλογος διατηρεί τμήματα κλασσικού Αθλητισμού (Στίβος), ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ. Πόροι του συλλόγου είναι οι συνδρομές  των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, ενισχύσεις του κράτους και του Δήμου, άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων, έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέχονται νόμιμα στο Ταμείο του Συλλόγου. Οι χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτονται με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου.

1.Εγγραφή: μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε ενήλικες μ αίτηση του προς το Διοικητικό συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών.Το Δ.Σ έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψη της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε θεωρείτε ότι η έγκριση έχει δοθεί. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.Μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να επιλέγουν και να εκλέγονται. Κατά τα λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.

2.Η παράλειψη κάποιας καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους για τρία (3) συνεχή εξάμηνα συνεπάγεται τη διαγραφή του, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του.

3.Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς τον Σύλλογο δεν ξαναεγγράφεται χωρίς την καταβολή των προηγούμενων οφειλών.

4.Η μηνιαία συνδρομή και το ποσό της εγγραφής ορίζονται με απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης.

5.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου οι εν ενεργεία και μη διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων. Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη οι αθλητές του Σωματείου καθώς και το προσωπικό του ή όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο με  αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για έναν χρόνο μετά τη λήξη της. Τέλος απαγορεύεται να είναι μέλη όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.1 του ν. 2725/99 καθώς και όσοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου άρθρου.

6. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον Σύλλογο. Παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ.

Ο Σύλλογος έχει τη δική του σφραγίδα, που έχει σχήμα κυκλικό με την περιγραφή «Γυμναστικός  Σύλλογος Αλμυρού-1929» με το δισκοβόλο στο κέντρο. Επίσης έχει τη δική του σημαία λευκού χρώματος με μπλε ραβδώσεις, φέρει εντός πλαισίου τον δισκοβόλο και γύρω τα αρχικά γράμματα της επωνυμίας του συλλόγου (Γ.Σ.Α).

Οι αθλητές του σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Συλλόγου και στη συνέχεια με τη φροντίδα του Δ.Σ στα μητρώα των Ομοσπονδιών. Οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δραστηριοποιούνται ‘όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και οι ειδικές διατάξεις των Ομοσπονδιών. Εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια  μπορούν να παραβρίσκονται στις Γ.Σ με δικαίωμα λόγου. Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν στολή αποχρώσεων μπλε και λευκή.

Το συμβούλιο του Συλλόγου είναι 15 μελές

 
 Δελτίο Τύπου του Γυμναστικού Συλλόγου για τις αρχαιρεσίες της 29/06/2015.