Αναζήτηση
logo
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία..

Αλμυρός: 13 Σεπτεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 17182

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

Ίδιοι πόροι    

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχων για τη  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  1.του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 215.294,15 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) και αναλυτικά: Ετήσιο κόστος μεταφοράς: € 190.525,80,  Φ.Π.Α. (13%): € 24.768,35
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007.
Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη του 2011  και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού αντί του ποσού των τριάντα (30,00) ευρώ μέχρι και την Παρασκευή 23/09/2011  Πληροφορίες στο τηλ. 2422350246 αρμόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Τόπα  
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
                                                                                                                                 Αλμυρός  13 / 9 /2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                                                                                          Ο Δήμαρχος Αλμυρού

                                                                                          Ευάγγελος Χατζηκυριάκος