Αναζήτηση
logo
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με υποβολή σφραγισμένων έντυπων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού σαράντα μιας χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (41.198,88€), με Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Οικονομική Προσφορά

Διευκρινίσεις