Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη Δημοπρασίας της πράξης : «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του Δήμου Αλμυρού»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αλμυρού διακηρύττει διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του Δήμου Αλμυρού».