Αναζήτηση
logo
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αλμυρός 29/3/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ                                                                                         Αριθ.Πρωτ:4205
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                        
                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
O ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2011», προϋπολογισμού 241.026,42 € πλέον Φ. Π. Α. 23 %  55.436,08 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού ισχύει  για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας με το ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ Κων/νου  117, 3ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9/5/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονοςως νέα ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 13/5/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ.

Κοινοποίηση:
Επιμελητήριο Μαγνησίας
Δημητριάδος 176 Βόλος
Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Χατζηκυριάκος