Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων «Έξυπνης» Πόλης

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για το υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΠΟΛΗΣ», της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ» όπως  περιγράφεται στην μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλμυρού, συνολικού προϋπολογισμού εκατό σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ   (140.864,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (113.600,00 € + ΦΠΑ 27.264,00 €).