Αναζήτηση
logo
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια 40 πλαστικών κάδων

απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων και 1804 πλαστικών κάδων

χωρητικότητας 50 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ