Αναζήτηση
logo
Προκήρυξη διαγωνισμού “Εκσυγχρονισμός βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμυρού”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για τον «Εκσυγχρονισμό – Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμυρού», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), με Φ.Π.Α. 24%. 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι  Α/Σ : 38946

Περίληψη

Προκήρυξη 3719-2017

Μελέτη 1/2017

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή