Αναζήτηση
logo
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων»,  όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 4/2023 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού πεντακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (503.952,02€), με Φ.Π.Α. 24%.