Αναζήτηση
logo
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια μεταχειρισμένων δύο απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας και ενός καλαθοφόρου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 12/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ   (115.000,00 €),

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Μελέτη

Περίληψη Διακηρυξης

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ