Αναζήτηση
logo
36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 36η Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικ/κών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο «Συντήρηση-επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου».
  3. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο), στη θέση «ΜΕΡΙΑΣ» Αλμυρού.
  4. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο), στη θέση «ΒΑΤΑ», της Κοινότητας Σούρπης.
  5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δημοτικής παραλιακής οδού Νηές Δ.Ε. Σούρπης – Λεύκη Δ.Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού».
  6. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δημοτικής παραλιακής οδού Νηές Δ.Ε. Σούρπης – Λεύκη Δ.Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού», στην Πρόσκληση με κωδικό Π84-9 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5827 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές».
  7. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης του Συλλόγου της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη/κατεπείγουσα, λόγω χρονικών περιθωρίων για την διεκπεραίωση των θεμάτων συζήτησης, από την αναβολή των οποίων θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου.