Αναζήτηση
logo
37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 37η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: