Αναζήτηση
logo
40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 40η Τακτική Συνεδρίαση την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Έγκριση αιτήματος της εταιρείας ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές) περί παράτασης της σύμβασης διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 του Δήμου Αλμυρού.
 2. Έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Αλμυρού, οικονομικής διαχείρισης 2020.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 06-06-2022 αγωγή του Νικολάου Κασπαρούδη, κατά του Δήμου Αλμυρού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού.
 4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 19-09-2022 αγωγή της Σπυριδούλας Μπίκου, κατά του Δήμου Αλμυρού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 02-06-2020 αγωγή του Δημητρίου Εσερίδη, κατά του Δήμου Αλμυρού, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Κακοποίηση παιδιού».
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία συμμετεχόντων στην ημερίδα «Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχεια: Το Ευρωπαϊκό Έργο POWERPOOR»
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την παρουσίαση του 25ου τεύχους του ΔΕΛΤΙΟΥ της Φιλάρχαιου Εταιρείας Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ».
 10. Σύνταξη και έγκριση καταστάσεων απόρων κατοίκων των ενοριών
  του Δήμου Αλμυρού, για την στήριξή τους κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων».
 11. Έγκριση της αριθ. 180/2022 απόφαση του Δημάρχου με θέμα : «Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών τακτικής συντήρησης οχήματος».
 12. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ».
 13. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων Δήμου Αλμυρού.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Παναγιώτη Μαυρογένη του Επαμεινώνδα για αποζημίωση από την επίθεση αδέσποτου ζώου.
 15. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Οκτωβρίου 2022.
 16. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Οκτώβριο 2022.
 17. Έγκριση πληρωμένων δαπανών των Κοινοτήτων του Δήμου, από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
 18. Έγκριση δαπανών του Δήμου από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
 19. Έγκριση της 3η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών/οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων.
 2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού εκμίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση ΝΤΑΓΙΑΣ Αλμυρού.