Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού