Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 5η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής