Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 117 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αλμυρού», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 8/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (σύμφωνα με την αρ. 201.6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ) και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020” 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού στον Αλμυρό, Βασ. Κωνσταντίνου 117, ΤΚ 37100, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 26/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 8/2021

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf

ΕΕΕΣ σε μορφή xml 

Λογότυπα