Αναζήτηση
logo
Συμπληρωματικά στοιχεία διευκόλυνσης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” και την διακήρυξη 4555/2018

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων του διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αναρτούμε και την Προκήρυξη με αρ.4555/2018. Από αυτήν δύναται να ληφθούν προς επεξεργασία τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:”Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς” (Παράρτημα Γ σελ. 85 αυτής) και “Φύλλο Συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2018” (Παράρτημα Δ σελ.87)

Προκήρυξη 4555/2018 σε Word