Αναζήτηση
logo
Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων της συμφωνίας – πλαίσιο «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2024 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού και στην 58/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προϋπολογισμού 133.292,57€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 3/4/2024 και ώρα 15:00.