Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2021»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2021», προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΕΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΣΑΥ 

ΦΑΥ