Αναζήτηση
logo
«Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Αλμυρού».

Ο  Δήμος Αλμυρού διακηρύττει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο «Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Αλμυρού».

Aφορά στην κατασκευή ενός ανοιχτού θεάτρου με αμφιθεατρικό σχεδιασμό, που  θα αποτελείται από τις περιμετρικές κερκίδες ενός κεντρικού κυκλικού χώρου ορχήστρας με σύστημα αποστράγγισης, ο οποίος είναι διαμέτρου 13,00m, και με συνολική διάμετρο της όλης κατασκευής 28,90m.

Επίσης, υπάρχει ένα κτίριο που λειτουργεί ως κλειστός χώρος σκηνικών επιφάνειας 25,38m2 στην ίδια στάθμη κατασκευής με το χώρο δράσης στα 0.60m, η οποία ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ορχήστρας και του χώρου εισόδου και εξόδου του θεάτρου. Στον χώρο της έκτασης μελέτης θα κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης 50 περίπου θέσεων, που θα τοποθετηθούν σε οριοθετημένη έκταση με φύτευση και σε μια επιφάνεια περίπου 2200,00m2.

με συγκεκριμένη εσωτερική χάραξη κυκλοφορίας.