Αναζήτηση
logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ»»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Δημιουργία Κέντρου Υποδοχής & Ενημέρωσης Επισκεπτών στο δημοτικό δάσος «ΚΟΥΡΙ»», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 18/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                           ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 18/2017

ΤΕΥΔ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ   ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ      ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ       ΟΨΕΙΣ       ΤΟΜΕΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ       ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ             ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ    

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ       ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ     ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΠΙΝΑΚΑΣ        

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ       ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ