Αναζήτηση
logo
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»

Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης

στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» 

Κείμενο:

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου είναι  η  Ανάπτυξη  ολοκληρωμένης εφαρμογής Tηλε-ιατρικής  που θα αποτελείται  από

  • Εφαρμογή Δημιουργίας και Ενημέρωσης Ατομικού Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
  • Διαδικτυακή Πύλη Υγείας, για τη πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο
  • Δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk), με σκοπό τη συλλογή και αποστολή Ιατρικών Δεδομένων στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του πολίτη.
  • Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (EHealth kit)

 

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327807 και κωδικός υποέργου 1) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατό ευρώ (231.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 187.886,18 €.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 21/09/2011 έως  6/10/2011

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

ε) το link στο site του Δήμου Αλμυρού

είναι: www.almyros-city.gr

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

Δήμος Αλμυρού

Τηλ. + 30 24223 50223 & +30 24223 50227

Φαξ. +30 24220 26292

Email: a2000@otenet.gr

Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ):

Μονάδα Β’

Χρήστος Καρακάσης

Τηλ. +30 2131500532

Συνημμένο αρχείο προκήρυξης:

1.       rfp template part_A_EHEALTH_dc_v2.0.doc

2.       rfp template part_B_EHEALTH_dc_v2.0.doc

3.       rfp template part_C_eyd_dc_v2.0.doc

 

 

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ