Αναζήτηση
logo
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού»

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού» όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ.

12/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΥΔ