Αναζήτηση
logo
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ”

Ο Δήμος Αλμυρού, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ’», με προϋπολογισμό 1.026.991,67€ (πλέον ΦΠΑ 24%) Ταξινόμηση κατά CPV: [45211360-0] Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Α/Σ 207239 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.