Αναζήτηση
logo
Προμήθεια Εξοπλισμού για την πράξη «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού» όπως   περιγράφεται στην  μελέτη 3/2023 της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλμυρού, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων  πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (43.524,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (35.100,00 € + ΦΠΑ 8.424,00 €).