Αναζήτηση
logo
Β1 Στάδιο Πολεοδομικής Μελέτης Κοκκωτών

Ανάρτηση του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Κοκκωτών

Ο Δήμος Αλμυρού Νομού Μαγνησίας σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπεγράφη στις
25.02.2010 (ΑΠ 1952), ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης:
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Δ. Δ. ΚΟΚΚΩΤΩΝ» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών:
Αναστασία Α. Βοϊβόνδα, Αρχιτέκτων-πολεοδόμος
Γεώργιος Γκιώνης, Αγρ. Τοπ. Μηχ.
Φώτιος Χάγιος, Πολ. Μηχ.
Πασχάλης Στάϊκος, Γεωλόγος.
Προϊσταμένη Αρχή είναι ο Δήμος Αλμυρού με επιβλέπουσα Μηχανικό την κυρία
Μαριάννα Γκίκα, Πολ. Μηχ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την εφαρμογή του Ν.
3852/2010 (Καλλικράτης) είναι η Υπηρεσία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων πλην Δήμου
Βόλου (πρώην ΤΥΔΚ Μαγνησίας).
Το Α Στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης (προμελέτη) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 8
Οκτωβρίου 2010, και εγκρίθηκε με την Απόφαση Αρ. 183/2010 του Δημοτικού
Συμβουλίου που διαβιβάστηκε στους Μελετητές στις 12.05.11 και με την οποία δόθηκε
εντολή έναρξης του β1 Σταδίου.
Το παρόν Β1 Στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης (οριστική μελέτη) υποβάλλεται
εμπρόθεσμα στις 20 Μαΐου 2011, σύμφωνα με τη Σύμβαση και το εγκεκριμένο
Χρονοδιάγραμμα και περιλαμβάνει την Πρόταση πολεοδομικού, και ρυμοτομικού
σχεδίου. Η πρόταση συνοδεύεται από το διατιθέμενο Ισοζύγιο Κοινωνικής Γης
(αναλυτικό υπολογισμό ρυμοτομίας, υποχρεώσεων ιδιοκτησίας σε εισφορές γης,
κοινοχρήστων και κοινωφελών, σύμφωνα με την νομοθεσία) και σύγκριση του ισοζυγίου
με τις ανάγκες σε γη για κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χρήσεις.

Κατεβάστε τα αρχεία: