Αναζήτηση
logo
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια μεταχειρισμένων δύο απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας και ενός καλαθοφόρου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 4/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ   (130.000,00 €),

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ