Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλμυρού

 

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Αλμυρού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Παράρτημα Α’ Πίνακες Ποσοτήτων

Παράρτημα Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ’ Αντιστοίχιση Ειδών -Ποσοτήτων

Παράρτημα Δ’ Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Είδη Χωρίς Τεχνικές Προδιαγραφές

Χρόνος Εγγύησης